EN: Privacy Policy

You grant your consent to the individual Jan Ondřej, ID number: 19634897, entered in the trade register on 21/08/2023 kept at the Trade Office of the City of Frýdek-Místek, (hereinafter referred to as the "Administrator") to manage your personal data in accordance with Act No. 101/2000 Coll. , on the protection of personal data.

The Administrator processes your personal data in accordance with legal regulations, in particular with Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data and on the repeal of Directive 95/46/EC ( general regulation on the protection of personal data) (hereinafter referred to as the "Regulation").

The administrator processes your personal data only for the purposes listed below based on legal grounds:

- fulfillment of the contract according to Article 6, paragraph 1 letter b) GDPR;
- marketing purposes based on Article 6 paragraph 1 letter a) GDPR on bidding;
- services and other activities, including direct marketing according to Act No. 480/2004 Coll.;
- maintaining a user account on the basis of your revocable consent pursuant to Article 6 paragraph 1 letter a) GDPR;
- accounting;
- use of photos, references, etc., until you withdraw your consent.

All personal data are processed confidentially by the Administrator. Alternatively, applications may also process personal data for the Administrator:
- Google Analytics
- Google Ads
- Instagram
- Meta Business Suite

Contact form

As part of the contact form, the Administrator processes personal data:
- Name
- email
- A message

The above-mentioned personal data will be processed by the Administrator for the purpose of business activity, for the duration of negotiations on the conclusion of the contract, no longer than 1 year from the request. If you do not consent to further processing.

According to the Personal Data Protection Act, you have the right to:
- withdraw consent at any time by contacting the e-mail acharayeva@gmail.com;
- request an explanation of what personal data the Administrator processes;
- request access to this information and have it updated / corrected;
- request deletion of personal data;
- to limit the processing of personal data;
- on data portability;
- in case of doubt about compliance with obligations related to the processing of personal data, contact the Administrator or the Office for Personal Data Protection.

Cookies

In order to improve the services provided, these websites use cookies. Cookies are small files that store information in your browser and serve to distinguish individual users. However, you are not directly identifiable based on this information.

Cookies are processed on the basis of your consent, which is allowed by Article 6 paragraph 1 letter a) Regulations.

Consent to the collection of cookie data for marketing purposes can be withdrawn at any time by changing the settings of the relevant internet browser.

The collection of other cookies for marketing purposes is possible on the basis of our legitimate interest, which is allowed by Article 6 paragraph 1 letter f) Regulations.

The website can also be used in a mode that does not allow the collection of data about the behavior of website visitors. This mode can be set within the browser settings, or you can object to the collection according to Article 21 of the Regulation at the e-mail address acharayeva@gmail.com

These principles apply from 8 January 2023.

CZ: Zásady Zpracování Osobních Údajů

Tímto udělujete souhlas fyzické osobě Janu Ondřejovi, IČO: 19634897, zapsané v živnostenském rejstříku dne 21.08.2023 vedeném u Živnostenského úřadu města Frýdku-Místku, (dále jen „Správce“) ke správě vašich osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje Správce zpracovává v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze pro níže uvedené účely na základě právních základů:

- plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
- marketingové účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR o nabízení;
- služeb a jiných aktivitách, včetně přímého marketingu podle zákona č. 480/2004 Sb.;
- vedení užívatelského účtu na základě vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
- účetnictví;
- využití fotografií, referencí apod., dokud souhlas neodvoláte.

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné zpracovávány Správcem. Případně mohou osobní údaje pro Správce zpracovávat i aplikace:
- Google Analytics
- Google Ads
- Instagram
- Meta Business Suite

Kontaktní formulář

V rámci kontaktního formuláře Správce zpracovává osobní údaje:
- Jméno
- e-mail
- Zprávu

Zmíněné osobní údaje budou Správcem zpracovány za účelem obchodní činnosti, a to po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle 1 rok od poptávky. Pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět kontaktováním na e-mail acharayeva@gmail.com;
- požadovat vysvětlení, jaké osobní údaje Správce zpracovává;
- vyžádat přístup k této informaci a nechat je aktualizovat / opravit;
- požadovat výmaz osobních údajů;
- na omezení zpracování osobních údajů;
- na přenositelnost údajů;
- v případe pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají tyto web stránky soubory cookies. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Na základě těchto informací však nejste přímo identifikovatelní.

Cookies zpracovávány na základě vašeho souhlasu, co umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Sběr ostatních cookies za marketingovými účely je možné na základě našeho oprávněného zájmu, co umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webovou stránku lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Tento režim je možné nastavit v rámci nastavení prohlížeče, anebo vznést proti sběru námitku podle čl. 21 Nařízení na e-mailové adrese acharayeva@gmail.com
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 8.1.2023.

TRADER REGISTER
 • Jan Ondřej
 • IČO: 19634897
 • Pod Zámečkem 3397, 738 01, Frýdek-Místek
COLLABORATORS IN RESEARCH
 • Tomáš Hunčík: tomas.huncik@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Aneta Gronová: aneta.gronova@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Soňa Kinterová: kinterovasona@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Zuzana Šaldová:
 • zuzkasaldova@gmail.com
 • (asistent)

 • Eliška Hlaváčková
 • eliskahlavackova3003@gmail.com
 • (asistent)
CONTACT

janondrejpsy@gmail.com
Brno, Czech Republic

SOCIAL

Free AI Website Maker